Administrationsleder

Roskilde Domsogn
Ansøgningsfrist: 20.8.2021

Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogn søger en erfaren administrationsleder. 

Domsognet ledes af 2 ligestillede ledere - en kirkegårdsleder og en administrationsleder - hvortil de forskellige funktioner er forankret, og det er stillingen som administrationsleder, der nu er ledig til besættelse.

Domsognet har godt 50 fuldtidsbeskæftigede, fordelt nogenlunde ligeligt med 25 ved kirken, hvor medarbejderne tilhører mange personalegrupper, og 25 på kirkegårdene, hvor langt de fleste er gartnere. 

Menighedsrådet består af 15 folkevalgte og 5 præster samt medarbejderrepræsentation. Rådet er øverste ledelse i sognet, og administrationslederen refererer til rådet i varetagelsen af den daglige ledelse. 

Vi forventer, at du 

  • har gode lederevner og 3-4 års dokumenteret ledelseserfaring
  • har haft personaleansvar for medarbejdere og også gerne for ledere
  • har erfaring med at referere til en bestyrelse/direktion
  • har erfaring med og lyst til at arbejde i en politisk/folkevalgt ledet organisation
  • er et empatisk menneske, der ikke er konfliktsky

Din uddannelse er mindre vigtig, fordi de faglige ressourcer allerede er til stede i organisationen, men det er en fordel, hvis du har været med til at gennemføre organisationsudvikling og/eller omstruktureringer. Og kirkelig entusiasme vil absolut være en fordel.

Administrationslederens vigtigste opgave er at omsætte menighedsrådets beslutninger i fælles mål for medarbejderne. Sognet er inde i en løbende omstruktureringsproces, og den nye administrationsleder bliver en nøgleperson også i denne proces. Kirkegårdslederen er øverste ansvarlig for Domsognets kirkegårde, og de 2 ledere har et tæt samarbejde, idet bl.a. SU- og arbejdsmiljøorganisation er fælles for kirke og kirkegård.

Roskilde Domkirke er verdenskendt for sine kongegrave og optaget på UNESCO’s liste over verdens umistelige kulturarv, og den er samtidig sognekirke i et af Danmarks største sogne. Det giver mangfoldige og mangeartede begivenheder og udfordringer 7 dage om ugen. 

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk, hvor Domsognets visioner og værdigrundlag også findes. 

Administrationslederen er forpligtet til at arbejde ud over den normale arbejdstid på 37 timer om ugen, hvis forholdene kræver det, og der er aftenarbejde i hvert fald en gang om måneden i forbindelse med menighedsrådsmøder, ligesom en del udvalgsmøder afvikles sidst på eftermiddagen.

Arbejdspladsen er Roskilde Domsogns Administrationskontor, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde.

Lønnen er forhandlet med CO10 til kr. 495.000 årligt (afrundet grundbeløb pr 31. marts 2012) med et evt. rådighedstillæg på kr. 31.000 pr. år (Afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Roskilde Domsogn anvender ved besættelse af stillingen en test af personlighedstræk med ekstern bedømmelse, som ansøgere skal være indstillet på at gennemføre. Desuden må ansøgere være indstillet på, at der indhentes referencer. 

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 35 og 36.

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Anne Rosendal for yderligere oplysninger - tlf.nr.  27 29 27 03.

Ansøgningen sendes til 7156fortrolig@sogn.dk senest 20. august 2021 kl. 12.00.